SY85 & Gotek Floppy Emulator

Fitting a Gotek Floppy Emulator in the Yamaha SY85

Advertisements